Gegevensbescherming en privacybeleid

Boek
Betaal uw verblijf

Gegevensbescherming en privacybeleid

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden verwerkt door Turiscampo-Sociedade de Empreendimentos Turísticos do Algarve Lda., met hoofdkantoor te E.N. 125, ESPICHE, 8600-147 LUZ LGS, bedrijfsnummer 500427097, met het algemene telefoonnummer (00351) 282 789 265, hierna “Camping Turiscampo” of “wij”. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Wetgeving

De verwerking van de gebruikerspersoonsgegevens door Camping Turiscampo en het verzenden van commerciële berichten via elektronische media is in overeenstemming met de bestaande nationale en Europese wetgeving, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de richtlijnen van Europese en nationale autoriteiten volgens modelbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie of door toezichtautoriteiten evenals door relevante rechtspraak, gezamenlijk de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd, hierna “AVG”.

Verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de algemene principes uiteengezet in de “AVG”, met name:

• In het kader van de relatie met de betrokkene, zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens op een wettige, redelijke en transparante manier worden verwerkt (“Beginsel van wettigheid, redelijkheid en transparantie”);

• Wij verzamelen persoonsgegevens voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en verwerken vervolgens deze gegevens niet op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden (“Beginsel van doelbeperking”);

• We zorgen ervoor dat alleen passende, relevante en beperkte persoonsgegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (“Beginsel van gegevensminimalisatie”);

• Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens, rekening houdend met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gerectificeerd (“Beginsel van nauwkeurigheid”);

• We bewaren de persoonsgegevens om u te kunnen identificeren alleen voor de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (“Beginsel van bewaring”);

• Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die hun veiligheid waarborgt, inclusief bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en verlies, vernietiging of accidentele schade, door passende technische of organisatorische maatregelen te nemen (“Beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid”).

Welke persoonsgegevens we verwerken

In het kader van de activiteiten ontwikkeld door Camping Turiscampo, wordt onder Betrokkene, zonder beperking, het volgende verstaan: de klant en/of voormalige klanten, potentiële klanten, investeerders, partners, werkzoekenden, werknemers en voormalige werknemers, medewerkers van partners, leveranciers en dienstverleners en hun medewerkers, aanvragers en eisers, bezoekers en personen vastgelegd op CCTV-afbeeldingen en al diegenen die een relatie onderhouden met Camping Turiscampo en op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Camping Turiscampo vraagt ​​of verzamelt noch vrijwillig noch direct persoonsgegevens van minderjarigen. Als Camping Turiscampo ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens van een persoon jonger dan 18 jaar heeft verzameld, zal het de persoonsgegevens van die minderjarige onmiddellijk verwijderen uit de registers. We wijzen er echter op dat Camping Turiscampo persoonsgegevens van minderjarigen kan verzamelen wanneer deze worden verstrekt door de ouders of door een wettelijke voogd die uitdrukkelijk instemt met die verzameling of wanneer ze worden verzameld via CCTV-systemen.

Bij de ontwikkeling van zijn activiteiten verwerkt Camping Turiscampo persoonsgegevens van een belangrijk aantal categorieën van Betrokkenen.

De persoonsgegevens die Camping Turiscampo verzamelt, zijn altijd afhankelijk van de aard van de interactie, maar kunnen het volgende omvatten:

• Persoonsgegevens en contactgegevens: voornaam, achternaam, postadres, telefoon- of mobiel nummer, e-mailadres of andere soortgelijke contactinformatie.

• Commerciële gegevens voor het leveren van diensten en/of producten, gegevens met betrekking tot het verlenen van diensten of het leveren van producten, factuurgegevens, betalingsgegevens en/of informatie in het kader van het beantwoorden van vragen, verzoeken of klachten.

• Betalingsgegevens: credit/debet kaartnummers, beveiligingscodenummers of andere gerelateerde factureringsinformatie.

• Wijze van aankoop of abonnement op de producten en/of diensten, uw transactie, facturatiegeschiedenis en ondersteuning in het kader van de diensten van Camping Turiscampo die u gebruikt of enige andere gerelateerde informatie.

• Beveiligingsgegevens: gebruikersidentificatie, wachtwoorden en soortgelijke beveiligingsinformatie vereist voor authenticatie en toegang tot de accounts van Camping Turiscampo.

• Demografische gegevens: land, geslacht, leeftijd, voorkeurstaal, algemene opleiding en beroepsachtergrond, evenals algemene werkgegevens.

• Voorkeursgegevens: informatie over de voorkeuren en interesses van de Betrokkene, voor zover dit gerelateerd is aan de producten en/of diensten en hoe u de berichten wenst te ontvangen.

• Gegevens van sociale netwerken: gedeelde informatie op sociale netwerken in interactie met Camping Turiscampo, waarbij transparantie wordt gegarandeerd door een passend privacybeleid.

• IT-gebruiksgegevens: gebruikers-ID, functies, rechten, begintijden van de sessie, computernaam, IP-adres.

Houd er rekening mee dat u geen persoonsgegevens hoeft te delen met Camping Turiscampo. Als u er echter voor kiest uw persoonsgegevens niet te delen, is Camping Turiscampo mogelijk niet in staat om de diensten te verlenen of de gewenste producten te leveren, bepaalde gespecialiseerde functionaliteiten te garanderen of effectief te reageren op vragen die u hebt.

Waarom wij uw gegevens verwerken

De ontwikkeling en implementatie van de verschillende activiteiten uitgevoerd door Camping Turiscampo houden het bestaan ​​in van een relevante reeks specifieke, expliciete en legitieme doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals:

• Klantenbeheer

• Leveranciersbeheer

• Administratief beheer

• Reserveringen, check-in, facturering en betaling

• Precontractueel en contractueel beheer

• Economisch en boekhoudkundig beheer

• Commerciële activiteit en marketing

• Contactbeheer

• Marketing

• Naleving van wettelijke verplichtingen

• Overdracht van persoonsgegevens aan derde partijen

Waarvoor we uw gegevens verwerken

Camping Turiscampo verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer er een rechtmatigheidsbasis is die de verwerking legitimeert, met name:

• Toestemming

Camping Turiscampo zal alleen persoonsgegevens verwerken als u toestemt met de betreffende verwerking door middel van een vrije, specifieke, geïnformeerde en expliciete wilsuiting, waarmee u door middel van een (schriftelijke of mondelinge) verklaring of een ondubbelzinnig positieve daad (door het aanvinken van een optie) aanvaardt dat de persoonsgegevens onderhevig zijn aan verwerking.

• Precontractuele verbintenissen of uitvoering van een contract

Camping Turiscampo kan persoonsgegevens verwerken indien dit, zonder beperking, noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst- en/of productleveringscontract waarbij de Betrokkene partij is als werknemer, klant en/of leverancier, of om precontractuele verbintenissen op zijn verzoek uit te voeren.

• Naleving van een wettelijke verplichting

Camping Turiscampo kan persoonsgegevens verwerken om de naleving te waarborgen van de wettelijke verplichtingen die onder de wetgeving van een lidstaat en/of de Europese Unie vallen.

• Legitieme belangen

Camping Turiscampo, andere Verantwoordelijken of derden, kunnen persoonsgegevens verwerken op voorwaarde dat dergelijke verwerking niet prevaleert boven hun belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Camping Turiscampo bewaart de persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is voor de uitvoering van de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Camping Turiscampo kan echter wel verplicht zijn om sommige persoonsgegevens gedurende een langere periode te bewaren, rekening houdend met factoren zoals:

• Wettelijke verplichtingen, onder de geldende wetgeving, om persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren;

• Verjaringstermijnen onder de geldende wetgeving;

• (eventuele) Geschillen; en,

• Richtlijnen uitgegeven door de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens garandeert Camping Turiscampo dat ze worden verwerkt in overeenstemming met dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid. Zodra uw gegevens niet langer nodig zijn, zal Camping Turiscampo deze veilig verwijderen.

Delen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van diensten van Camping Turiscampo.

De bedrijven die zijn belast met het verlenen van diensten zijn via schriftelijke overeenkomst verbonden met Camping Turiscampo, maar kunnen de persoonsgegevens alleen verwerken voor de specifiek vastgestelde doeleinden en zijn niet gemachtigd om uw persoonsgegevens, direct of indirect, voor enig ander doel, voor persoonlijk gewin of dat van een derde te verwerken.

Persoonsgegevens kunnen intern worden gedeeld met andere Camping Turiscampo-bedrijven die voldoen aan de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden die zijn toegewezen aan de uitgevoerde verwerking.

Op uw verzoek en met uw toestemming kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met andere entiteiten.

In overeenstemming met wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan gerechtelijke, administratieve, toezichthoudende of regelgevende instanties, evenals aan entiteiten die rechtmatig gegevensverzamelingen uitvoeren, acties ondernemen om fraude te voorkomen en te bestrijden, markt- of statistische studies.

Grensoverschrijdende overdracht

Camping Turiscampo kan persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen naar plaatsen die mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden.

Camping Turiscampo draagt echter enkel persoonsgegevens over buiten de EER:

• Door middel van bindende regels die van toepassing zijn op de bedrijven van Camping Turiscampo (“binding corporate rules”).

• Wanneer de overdracht plaatsvindt naar een plaats of via een methode of in omstandigheden die volgens de Europese Commissie een ​​passende bescherming van uw persoonsgegevens waarborgt.

• Wanneer de Europese Commissie of een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit standaardbepalingen inzake gegevensbescherming ten uitvoer heeft gelegd, of.

• Wanneer geen van de bovenstaande punten van toepassing is, maar de wet een dergelijke overdracht nog steeds toestaat, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor de aangifte, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijke procedure.

U kunt gedetailleerde informatie vragen over de veiligheidsmaatregelen die Camping Turiscampo heeft getroffen met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER en, in voorkomend geval, een kopie vragen van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die op Camping Turiscampo van kracht zijn via het e-mailadres info@turiscampo.com

Wat uw rechten zijn

Als Houder van de persoonsgegevens die worden verwerkt door Camping Turiscampo, hebt u het recht van toegang, rectificatie, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, uitwissing en, onder bepaalde omstandigheden, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rechten die kunnen worden uitgeoefend in de bepalingen van dit hoofdstuk van het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

• Recht op informatie

U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te verkrijgen over hoe Camping Turiscampo uw persoonsgegevens gebruikt en wat uw rechten zijn. Dat is de reden waarom Camping Turiscampo deze informatie voor u beschikbaar stelt in dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

• Recht van toegang

U hebt het recht informatie in te winnen over welke persoonsgegevens Camping Turiscampo verwerkt (als deze ze verwerkt) en bepaalde informatie (vergelijkbaar met die in dit privacybeleid) over hoe deze gegevens worden verwerkt. Dit recht geeft u de mogelijkheid om te weten en te bevestigen dat wij uw gegevens gebruiken in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming.

Camping Turiscampo kan weigeren de gevraagde informatie te verstrekken wanneer Camping Turiscampo daarvoor persoonsgegevens van een andere persoon moet vrijgeven of de informatie een negatieve invloed heeft op de rechten van een andere persoon.

• Recht van rectificatie

Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn (bijvoorbeeld als uw naam of adres verkeerd is), kunt u Camping Turiscampo vragen om redelijke maatregelen te nemen om deze te corrigeren.

• Recht om gegevens te wissen

Dit recht wordt ook wel het “recht om te worden vergeten” genoemd en u kunt op een eenvoudige manier verzoeken dat uw gegevens worden gewist of verwijderd, als er geen geldige redenen bestaan voor Camping Turiscampo om deze te blijven gebruiken of als het gebruik ervan onwettig is. Dit is geen algemeen recht om te wissen, omdat er uitzonderingen zijn toegestaan ​​(bijvoorbeeld wanneer dergelijke gegevens nodig zijn voor de verdediging van een recht in een gerechtelijke procedure).

• Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om uw gegevens “te blokkeren” of te voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden gebruikt, terwijl Camping Turiscampo een verzoek tot rectificatie of een alternatief voor het wissen evalueert. Zolang de verwerking beperkt is, blijft Camping Turiscampo uw gegevens opslaan, maar hij kan ze later niet gebruiken. Camping Turiscampo houdt een lijst bij van de betrokkenen die het “blokkeren” van het toekomstige gebruik van hun gegevens hebben aangevraagd om ervoor te zorgen dat deze beperking wordt gerespecteerd.

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden in verschillende organisaties. Dit recht is alleen van toepassing op uw eigen gegevens die u hebt verstrekt aan Camping Turiscampo en die Camping Turiscampo met uw toestemming verwerkt en de gegevens die verwerkt worden met geautomatiseerde middelen.

• Recht op bezwaar

U hebt het recht om op eender welk moment van de verwerking bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, in het legitieme belang van Camping Turiscampo of derden. Camping Turiscampo kan dergelijke gegevens blijven verwerken als kan worden aangetoond dat er “legitieme redenen voor de verwerking bestaan die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden” of als dergelijke gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in een gerechtelijk proces.

• Het recht om een klacht in te dienen

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichtautoriteit, de Nationale Commissie Gegevensbescherming (CNPD), als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens inbreuk maakt op uw rechten en/of toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming

U kunt op elk moment, schriftelijk, de rechten uitoefenen die zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving via het e-mailadres info@turiscampo.com

Beveiliging en vertrouwelijkheid

De persoonsgegevens worden door Camping Turiscampo verwerkt in het kader van de doeleinden die in dit beleid worden genoemd, in overeenstemming met het beleid en de interne regels van Camping Turiscampo en met passende technische en organisatorische maatregelen om hun beveiliging en integriteit te bevorderen, in het bijzonder met betrekking tot ongeautoriseerde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en hun accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

Camping Turiscampo maakt zonder beperking gebruik van logische en fysieke beveiligingsvereisten en -maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen door ongeautoriseerde toegang te voorkomen, zorgt ervoor dat de informatie wordt opgeslagen op beveiligde computers in een gesloten en gecertificeerd informatiecentrum en dat de gegevens waar mogelijk worden gecodeerd, voert audit- en controleprocedures uit om ervoor te zorgen dat het beveiligings- en privacybeleid wordt nageleefd en herziet periodiek ons beveiligingsbeleid en onze procedures om ervoor te zorgen dat de systemen van Camping Turiscampo veilig en beveiligd zijn.

Aangezien de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig is, kan Camping Turiscampo de veiligheid van uw gegevens echter niet garanderen wanneer deze via een open netwerk worden verzonden.

Camping Turiscampo erkent dat de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk kan zijn. Camping Turiscampo verkoopt, verhuurt, distribueert, verhandelt commercieel of op andere wijze de persoonsgegevens niet aan derden, behalve in gevallen waarin informatie gedeeld moet worden met de serviceproviders voor de doeleinden die zijn vastgelegd in dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid. Camping Turiscampo bewaart de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens en beschermt u in overeenstemming met dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid en alle toepasselijke wetgeving.

Cookies

Camping Turiscampo maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Wanneer u de website gebruikt, verwerkt Camping Turiscampo de persoonsgegevens die door de cookies zijn verzameld in overeenstemming met ons cookiebeleid. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, raden we u aan om het cookiebeleid te lezen en deze regelmatig te controleren op de meest recente versies.

In geval van twijfel

Als u vragen hebt of meer informatie wilt over hoe wij persoonsgegevens verwerken of over onze praktijken met betrekking tot informatiebeveiliging, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op de volgende contactadressen: info@turiscampo.com

Wijzigingen in dit gegevensbeschermings- en privacybeleid

Camping Turiscampo kan dit gegevensbeschermings- en privacybeleid periodiek bijwerken, evenals alle andere gegevensbeschermings- en privacyverklaringen. Wanneer er wijzigingen aangebracht worden aan dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid, wordt een nieuwe updatedatum toegevoegd.

Laatste update: 25/05/2018